Nâng cao hiệu quả sản xuất trong nhà máy với phần mềm ERP

Nâng cao hiệu quả sản xuất trong nhà máy với phần mềm ERP
Xu thế chuyển đổi số tạo ra nhiều cơ hội tiếp cận công nghệ để gia tăng hiệu quả hoạt động và kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất. Trong đó, phần mềm ERP được coi là xương sống cần thiết cho mọi đơn vị trong xu